چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ در نشریه بین المللی خلأ

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ در نشریه بین المللی خلأ

 

این مقاله با عنوان Behaviors of capacitive and Pirani vacuum gauges: Case study on time effect
در نشریه بین المللی 
Vakuum in Forschung und Praxis (VIP) – manuscript acceptance منتشر شد.
مقاله «بررسی رفتار خلأسنج‌های پیرانی و خازنی: مطالعه موردی در مورد اثر زمان» توسط علی اصغر زواریان، علی آرمان، مریم صالحی و اشکان سپهر افغان از اعضا گروه پژوهشی فناوری خلأ نگارش شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:
دانستن فشار دقیق فرآیند تأثیر زیادی بر اعتبار و صحت نتایج، کیفیت محصول، بازده مصرف انرژی و در برخی فرآیندها بر روی امنیت کار با سیستم دارد.
بنابراین کالیبراسیون گیج‌ها و اطمینان از صحت فشار قرائت شده باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
انتخاب بازه زمانی مناسب برای کالیبراسیون مجدد با توجه به میزان و شرایط استفاده، عدم قطعیت و خطای مجاز در اندازه‌گیری، پیشنهاد سازنده و برخی موارد دیگر انجام می‌شود.

عدم توجه به اهمیت کالیبراسیون دوره‌ای در خلأسنج‌ها منجر به زیان‌های بعضاً جبران ناپذیر در پژوهش مورد بررسی و سیستم ایجاد کننده خلأ می شود.
در این پژوهش با استفاده از فشارسنج مک‌لئود، میزان انحراف خلأسنج‌های خازنی و پیرانی در دوره‌های زمانی متفاوت در بازه خلأ میانی بررسی شد و مشخص گردید که خلأسنج‌ها در همان محدوده فشار کاری مورد بررسی با گذشت زمان، در بازه‌های بالا و پائین خلأ میانی دچار انحراف جدی از مقدار واقعی کالیبره شده می‌شوند.