• سيستم کنترل خشک کن برقي هواي مصرفي پالايشگاه تهران

خشك كن برقي هواي مصرفي در قسمت هاي مختلف پالايشگاه استفاده مي شود. اين قسمت شامل دو فيلتر است كه همواره يكي از فيلترها در حال خشك كردن هوا و فيلتر ديگر در حال احياء است.
از جمله ويژگيهاي سيستم كنترل جديد عبارتند از:
– امكان بهره برداري از سيستم به صورت اتوماتيك و دستي
– امكان تست عملكرد سيستم كنترل توسط اپراتور
– نمايش مراحل احيا با چراغ سيگنالهاي تهيه شده در روي درب تابلو
– سهولت تغيير زمان بندي ها و تغيير برنامه كنترل
– سهولت كار با دستگاه براي اپراتور