معرفی سیستم:

دستگاه آشکارساز فرابنفش شعله UV Flame Detector (شعله بین) بخشی از یک سیستم کنترل ایمنی کوره است که با اندازه‌گیری شدت نور و فرکانس شعله، به منظور کنترل و مشاهده وضعیت شعله به کار می‌رود. در این دستگاه، تابش فرابنفش شعله با عبور از یک عدسی همگرا که در ورودی محفظه دستگاه تعبیه شده است، به حسگر نوری می‌رسد. با توجه به خروجی حسگر، وضعیت شعله بوسیله LEDهای روی پنل دستگاه، جریان آنالوگ خروجی و نرم‌افزار کاربری گزارش می‌شود.

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

آشکارساز چند طیفی شعله با فیبر اپتیکی

UV/IR and Color Flame Detector with Fiber Optic

UICFD-19250-FO

معرفی سیستم:

آشکارساز چند طیفی شعله، بخشی از یک سیستم کنترل کیفیت احتراق و ایمنی کوره است که با اندازه‌گیری شدت نور و فرکانس شعله در طیف‌های فرابنفش، مرئی و مادون قرمز به‌منظور مشاهده و کنترل کیفیت شعله و همچنین افزایش ایمنی کوره به‌کار می‌رود. در این دستگاه، تابش شعله با عبور از دسته‌ فیبرهای اپتیکی که در دیوارهء کوره تعبیه شده است به حسگر نوری منتقل می‌شود. با استفاده از تجزیه و تحلیل روی سیگنال خروجی حسگر در پردازندهءاین تجهیز، ایمنی کوره افزایش می‌یابد و کیفیت احتراق سوخت کنترل می‌شود. نتایج حاصل از پردازش داده‌ها، در خروجی‌های دستگاه و همچنین نمایش بر روی نرم‌افزار کاربری گزارش می‌شود.شایان ذکر است، این پروژه به درخواست شرکت تولید نیروی برق سهند تحت نظارت پژوهشگاه نیرو در حال اجرا است.

آشکارساز فرابنفش شعله UFD-1957 و UFD-2540

کاربردها:

  • تشخیص شعله در کوره ها و دیگ های بخار با تحلیل دقیق شکل موج نوری شعله برای سوخت های گاز، مازوت و گازوئیل

 معرفی دستگاه «آشکارساز شعله» برای کنترل احتراق در مصاحبه با مهندس برزین/ خبرگزاری سیناپرس

کاتالوگ معرفی دستگاه «آشکارساز شعله» برای کنترل احتراق در دو مدل: