• مجموعه عدسی کروی اپتیکی شامل ۲۱ عدسی تخت- محدب و تخت- مقعر یک اینچی می باشد.
  • این مجموعه در دو حالت بدون لایه نشانی و با لایه نشانی ضد بازتاب قابل ارائه است.