اتوکالیماتور نوری  Autocollimator یا اتوکولیماتور برای اندازه گیری تغییرات اندک در شیب آینه کاربرد دارد. 

در طراحی و ساخت آن از یک موازی ساز خودکار استفاده شده است.

طراحی و تولید اتوکالیماتور نوری

  • موارد قابل ارائه:

– محصول نهایی
– تولید سفارشی
– طراحی مفهومی
– مطالعات امكان سنجی
– طراحی پايه
– طراحی تفضیلی
– نمونه سازی
– تدوین دانش فنی
– خدمات تحقيق و توسعه
– همكاری تحقيقاتی چند جانبه و دو جانبه
– طراحی تحقيق
– مشاور معتمد