عدسی های ویتراکتومی Vitrectomy lenses

کاربرد:
برای رویت کامل داخل چشم در جراحی

روش عملکرد:
برای رویت کامل داخل چشم از پنج نوع عدسی lens به نام سری عدسی‌های ویتراکتومی استفاده می‌شود. با قرار دادن هر عدسی بر روی سطح قرنیه و ثابت نگهداشتن آن توسط حلقه‌ای از جنس استیل، می‌توان از طریق میکروسکوپ تمام زوایای مختلف پوستریور چنبر (اتاقک خلفی) را رؤیت نمود و عمل جراحی داخل چشم را در نقطه مورد نظر انجام داد.