به همت محققان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد: تدوین دستورالعمل کنترل کیفی ادوات ریلی

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. به همت محققان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد: تدوین دستورالعمل کنترل کیفی ادوات ریلی

دستورالعمل کنترل کیفی ادوات ریلی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای ملی و بین المللی معتبر توسط پژوهشگران گروه پژوهشی متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تدوین شد.

تدوین مشخصات اجزای فلزی وغیرفلزی شامل جنس، خواص مکانیکی، مشخصات ابعادی و روش های نمونه برداری، آزمون و بازرسی هریک از اجزای فلزی و غیر فلزی بخشی از دستور العمل تدوین شده است.

در این پروژه همچنین آخرین ویرایش استانداردهای مرتبط تهیه، ترجمه و اطلاعات مورد نیاز از استانداردها و مستندات موجود استخراج و در اختیار کارفرما قرار گرفت.

درخواست اجرای این طرح از سوی شرکت سپاسد به گروه پژوهشی متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف واگذار شده بود که با موفقیت انجام و به کارفرما تحویل داده شد.