اولین همایش تخصصی صنعت عینک با عنوان «صنعت عینک و آموزش های تخصصی، چالش ها و راه کارها» به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در این همایش، شرایط فعلی آموزش های تخصصی صنعت عینک، نظام آموزش های مهارتی در وزارت بهداشت در این حوزه، ظرفیت های نظام های ترمیک و تک پودمان علمی کاربردی و نیازهای آموزشی این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش، در این همایش که ۲۳ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و با حضور معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، رؤسای برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، نمایندگانی از وزارت علوم، اتاق اصناف ایران، رؤسای اتحادیه های عینک سراسر کشور، انجمن های علمی برگزار شد، دکتر محسن قرنفلی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی، ضمن اشاره به برنامه دولت برای تأسیس سازمان همکاری های بین المللی ایران و توانمندی های این صنعت در داخل کشور، تلاش برای ارائه خدمات آموزشی در کشورهای اسلامی منطقه را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه، دکتر مجدالدین، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، نیز ضمن تشریح ظرفیت های موجود آموزش های علمی کاربردی، برای برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز این صنعت، با همکاری اتحادیه های عینک سراسر کشور، اعلام آمادگی کرد.

همچنین، در این همایش آقایان سارنگ از اتاق اصناف ایران، دکتر صادقی تبار از کارگروه تدوین نظام آموزش مهارتی وزارت بهداشت، دکتر همایون آریا از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم و دکتر توسلی از انجمن فیزیک ایران به تشریح ضرورت های توسعه آموزش در اصناف، نظام آموزش های مهارتی در وزارت بهداشت، ساختار و جایگاه دانشگاه علمی کاربردی در گسترش آموزش های تخصصی مهارتی و نقش آموزش های تخصصی عینک در تربیت تکنسین و کارشناس مهارتی در صنعت اپتیک پرداختند.

در حاشیه اولین همایش تخصصی صنعت عینک، با عنوان صنعت عینک و آموزش های تخصصی، چالش ها و راه کارها رؤسای اتحادیه های عینک سراسر کشور با تنظیم نامه ای از ریاست جهاددانشگاهی خواستند از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای تدوین و راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دوره های تخصصی کوتاه مدت، تک پودمان و ترمیک مورد نیاز این صنعت استفاده کند.