• مشاوره و نظارت فنی بر ساخت تابلوهای برق واگن مولد برق
  • نظارت بر ساخت تابلوهای برق واگن‌های مسافری پارسی
  • تهیه دستورالعمل‌ تعمیر و نگهداری برق و کنترل واگن‌های مسافری پارسی طرح SGP