• بازرسی ماشین های آبیاری (سنترپیوت، لینیر، سنترلینیر، قرقره ای، ویل موو)