سامانه اتوماسیون ردیابی اموال (سارا)

  •  ثبت و اعلام مشخصات دارایی به عنوان عنصر اصلی و تخصیص شناسه منحصر به فرد
  • ثبت شناسه های رادیویی به منظور تخصیص به دارایی های ثبت شده در سامانه
  • ثبت و اعلام مشخصات رده سازمانی بهره بردار دارایی بر اساس ساختار سازمانی تعریف شده
  • ثبت و اعلام مکان استقرار دارایی بر اساس نقشه نقاط استقرار تعریف شده
  • ثبت تراکنش های مربوط به نقل و انتقال اموال درمحدوده مورد نظر
  • عملیات سرجمعداری الکترونیکی برای شناسایی دارایی های تعریف شده و دارای شناسه