– آموزش، طراحی، نظارت و مشاوره در سامانه های امنیت الکترونیک شامل:
• نظارت تصویری، مراکز مانیتورینگ و کنترل، سیستم های کنترل تردد، سیستم های حفاظت در برابر حریق، سامانه بازرسی الکترونیکی بدون مداخله (NIIS)، سامانه های هشدار نفوذ و در نهایت اجرای برنامه های نرم افزاری BMS-GMS-GPS
• مطالعات میدانی برای کاهش ریسک و دریافت اطلاعات اولیه طراحی سیستم، تدوین استراتژی همگن، محاسبه مهندسی تمامیپارامترهای حیاتی تجهیزات الکترونیک، نظارت بر حسن اجرا، اجرای مدیریت دانش در سازمان های مختلف در راستای اهداف امنیتی
• آزمایشگاه تخصصی تست سامانه‌های الکترونیکی و هوشمنددر زمینه های انرژی ،ایمنی وEMC
• کنترل کیفی تجهیزات حفاظتی(شامل دوربین مدار بسته و متعلقات)
• تدوین استاندارد سامانه های آشکار سازی و اعلام حریق