کتاب اصول و چارچوب بین المللی ایحاد اکوپارک‌های صنعتی

  1. اخبـار
  2. کتاب اصول و چارچوب بین المللی ایحاد اکوپارک‌های صنعتی

کتاب اصول و چارچوب بین المللی ایحاد اکوپارک‌های صنعتی

ویژه شهرک‌های صنعتی، مناطق و نواحی صنعتی، پهنه‌های صنعتی و نواحی ویژه اقتصادی

مولف و مترجم دکتر جواد کاظم زاده خویی استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
با همکاری افشین عبدی بسطامی