کتاب گیاه پالایی

  1. اخبـار
  2. کتاب گیاه پالایی

کتاب گیاه پالایی

تالیف دکتر جواد کاظم زاده خویی استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
با همکاری اعظم سادات نوری