• طراحی و ساخت بیش از 50 جیگ و فیکسچرتولیدی، گیچ و فیکسچر کنترلی و ابزار مونتاژ مانند سیت جمع کن برای صنعت تولید شیرهای نفتی
  • تدوین دانش فنی ساخت و بهینه سازی فرایند تولید شیرهای نفتی و تجهیزات سر چاهی (کریسمس تری)

فهرست