• طراحی و ساخت 10 ها فیکسچر کنترلی پین ثابت بهمراه گیج های برو نرو
  • این ابزارها برای کنترل قطعات کلاچ خودرو بکار می روند.
  • دقت های پوریشن 5 میکرونی و گیج های مدادی با دقت  2± میکرون از ویژگی های این ابزارها می باشد.

طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی پین ثابتطراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی پین ثابتطراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی پین ثابتطراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی پین ثابت