طراحی و ساخت مجموعه ابزارهای مکانیکی کنترل پارامترهای ابعادی فنر بر اساس استاندارد  BS1726

این گیج ها برای کنترل پارامترهای زیر بکار می روند :

  • اندازه‌گیری مقدار عدم تعامد یال فنر نسبت به سطح سنگ خورده
  • اندازه گیری مقدار عدم توازی دو سطح سنگ خورده فنر
  • اندازه‌گیری طول آزاد فنر
  • اندازه‌گیری مقدار اعشاری دور حلقه های فنر (بر حسب درصدی از یک دور)

گیج های کنترلی فنر سوپاپگیج های کنترلی فنر سوپاپگیج های کنترلی فنر سوپاپگیج های کنترلی فنر سوپاپگیج های کنترلی فنر سوپاپ