طراحی و ساخت مجموعه ابزارهای مکانیکی کنترل پارامترهای ابعادی فنر بر اساس استاندارد  BS1726

این گیج ها برای کنترل پارامترهای زیر بکار می روند :

  • اندازه‌گیری مقدار عدم تعامد یال فنر نسبت به سطح سنگ خورده
  • اندازه گیری مقدار عدم توازی دو سطح سنگ خورده فنر
  • اندازه‌گیری طول آزاد فنر
  • اندازه‌گیری مقدار اعشاری دور حلقه های فنر (بر حسب درصدی از یک دور)

mechanic6mechanic2 1mechanic3 1mechanic4 1mechanic5