در این پروژه تعداد 50 عدد ابزار مخصوص پرچکاری Rivnut (مهره پرچ) برای صنعت ساخته شده است. با توجه به شرایط کاری این ابزار، نوع مواد اولیه، نوع عملیات متالورژیکی و روش ساخت برای دستیابی به عملکرد و دوام ابزار حائز اهمیت بوده است.

ساخت ابزار پرچ Rivnutساخت ابزار پرچ Rivnutساخت ابزار پرچ Rivnut