• طراحی و ساخت بیش از 50 جیگ و فیکسچرتولیدی، گیچ و فیکسچر کنترلی و ابزار مونتاژ مانند سیت جمع کن برای صنعت تولید شیرهای نفتی
  • تدوین دانش فنی ساخت و بهینه سازی فرایند تولید شیرهای نفتی و تجهیزات سر چاهی (کریسمس تری)

مجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتیمجموعه ابزارهای کنترلی شیرهای نفتی