• طراحی و ساخت بیش از 50 جیگ و فیکسچرتولیدی، گیچ و فیکسچر کنترلی و ابزار مونتاژ مانند سیت جمع کن برای صنعت تولید شیرهای نفتی
  • تدوین دانش فنی ساخت و بهینه سازی فرایند تولید شیرهای نفتی و تجهیزات سر چاهی (کریسمس تری)

mechanic2 2mechanic2 3mechanic2 4mechanic2 5mechanic2 9 scaledmechanic2 10mechanic2 11mechanic2 12mechanic2 13mechanic2 14mechanic2 16mechanic2 17mechanic2 18mechanic2 19mechanic2 20mechanic2 21mechanic2 6mechanic2 7