اخذ تاییدیه مرکز آموزشی همکار از سازمان استاندارد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. اخذ تاییدیه مرکز آموزشی همکار از سازمان استاندارد

معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف موفق به دریافت تاییدیه مرکز آموزش همکار استاندارد شد.

تأییدیه مراکز آموزشی همکار از طرف اداره کل استاندارد استان تهران از مهر ماه سال جاری و به مدت سه سال صادر شده است.

مدیر مرکز آموزش مهارت های پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف درباره¬ی زمینه های ارائه خدمات آموزشی براساس تاییدیه دریافت شده اظهار داشت: این تاییدیه در حوزه های محیط زیست، مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر و اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها اخذ گردیده است.

با این تاییدیه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف امکان ارایه خدمات آموزشی مورد تایید سازمان استاندارد را در سطح ملی خواهد داشت.