شیرهای کنترلی یا ولوهای ویژه (Bleed Valve, Check Valve)

  • استفاده در صنایع معدنی، هوایی و ریلی