• طراحی و ساخت 156 قالب و 82 عددپانل گیج خودروی ملی

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک