استانداردهای انتشاریافته ISO در زمینه فناوری خلأ

  1. محتوای علمی خلأ
  2. استانداردهای انتشاریافته ISO در زمینه فناوری خلأ

 

استانداردهای مرتبط با پمپ‌های خلأ و عملکرد آنها

ISO 3529-2:2020: Vacuum technology — Vocabulary — Part 2: Vacuum pumps and related terms

ISO 1608-1:1993: Vapor vacuum pumps — Measurement of performance characteristics — Part 1: Measurement of volume rate of flow (pumping speed)

ISO 1608-2:1989: Vapor vacuum pumps — Measurement of performance characteristics — Part 2: Measurement of critical backing pressure

ISO 21360-1:2020: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance — Part 1: General description

ISO 21360-2:2020: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance — Part 2: Positive displacement vacuum pumps

ISO 21360-3:2019: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum pump performance — Part 3: Specific parameters for mechanical booster vacuum pumps

ISO 21360-4:2018: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance — Part 4: Turbomolecular vacuum pumps

ISO 27892:2010: Vacuum technology — Turbomolecular pumps — Measurement of rapid shutdown torque

 

استانداردهای مرتبط با خلأسنج ها و کالیبراسیون   

ISO 3529-3:2014: Vacuum technology — Vocabulary — Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges

ISO 3567:2011: Vacuum gauges — Calibration by direct comparison with a reference gauge

ISO 19685:2017: Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for Pirani gauges

ISO 20146:2019: Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for capacitance diaphragm gauges

ISO/TS 20175:2018: Vacuum technology — Vacuum gauges — Characterization of quadrupole mass spectrometers for partial pressure measurement

ISO/TS 20177:2018: Vacuum technology — Vacuum gauges — Procedures to measure and report outgassing rates

ISO 14291:2012: Vacuum gauges — Definitions and specifications for quadrupole mass spectrometers

ISO 27893:2011: Vacuum technology — Vacuum gauges — Evaluation of the uncertainties of results of calibrations by direct comparison with a reference gauge

ISO 27894:2009: Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications for hot cathode ionization gauges

 

استانداردهای مرتبط با اتصالات و شیرهای خلأ

ISO 1609:2020: Vacuum technology — Dimensions of non-knife edge flanges

ISO 2861:2020: Vacuum technology — Dimensions of clamped-type quick-release couplings

ISO 3529-1:2019: Vacuum technology — Vocabulary — Part 1: General terms

ISO 3669:2020: Vacuum technology — Dimensions of knife-edge flanges

ISO 9803-1:2020: Vacuum technology — Mounting dimensions of pipeline fittings — Part 1: Non knife-edge flange type

ISO 9803-2:2020: Vacuum technology — Mounting dimensions of pipeline fittings — Part 2: Knife-edge flange type

ISO 21358:2020: Vacuum technology — Right-angle valve — Dimensions and interfaces for pneumatic actuator

ISO 27895:2009: Vacuum technology — Valves — Leak test

مطلب قبلی
روایت تدوین یک استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.