پیش امکانسنجی سه طرح تولید “دستگاه لوله مغزی سیار”، “کلاف لوله مغزی” و “موتور درون چاهی”انجام شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. پیش امکانسنجی سه طرح تولید “دستگاه لوله مغزی سیار”، “کلاف لوله مغزی” و “موتور درون چاهی”انجام شد

مطالعات پیش امکانسنجی طرح ‏های تولید “دستگاه لوله مغزی سیار”، “کلاف لوله مغزی” و “موتور درون چاهی”،که توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی به پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف واگذار شده بود، توسط گروه پژوهشی مهندسی صنایع انجام شد.

در این سه طرح، توجیه‏ پذیری سناریوهای مختلف راه‏ اندازی کسب و کار تولید تجهیز مورد نظر، در ابعاد چندگانه بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سناریوی برتر معرفی گردید.

در بُعد بازار، ضمن بررسی و تحلیل وضعیت استراتژیکی، ظرفیت‏های بالقوه تولید و بهره‏ برداری در کشور، عرضه و تقاضای داخلی و بین‏ المللی (منطق ه‏ای و فرامنطق ه‏ا) و رقبا، پیش‏بینی‏ های کوتاه ‏مدت و بلند‏مدت وضعیت آتی بازار تجهیز صورت گرفت.

در بُعد فنی، ضمن تحلیل، اولویت‏ بندی و تهیه برنامه اجرای مقدماتی گزینه‏ های فنی تعیین شده برای هر یک از سناریوها (شامل گزینه‏ های محل اجرا، گزینه‏ های فناوری و روش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ های اجرا)، نحوه تامین دانش فنی برای هر یک از سناریوها پیش ‏بینی شده است.

در بُعد مالی و اقتصادی نیز، با برآورد و تحلیل نرم‏ افزاری هزینه درآمد، سناریوها اولویت ‏بندی شده ‏اند. در نهایت، با لحاظ کردن اولویت ‏ها در سه بُعد بازار، فنی و اقتصادی، سناریوی برتر برای راه‏ اندازی کسب و کار تولید تجهیز مورد مطالعه پیشنهاد شده است.