چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در مجله‌ی فیزیک اروپا

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در مجله‌ی فیزیک اروپا

این مقاله با عنوان:
«تولید و بهینه‌سازی ذرات متخلخل از کربنات کلسیم در مقیاس نانو و میکرو به روش شیمیایی» Synthesis and characterization of porous CaCO3 micro/nano-particles در مجله‌ی فیزیک اروپا منتشر شده است.

این مقاله توسط آقایان علی آرمان از اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و علی اصغر زواریان عضو هیأت علمی این سازمان و دیگر همکارانشان تالیف و منتشر شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:

در این پژوهش ذرات متخلخل کربنات کلسیم (CaCO3) در مقیاس نانو و میکرو به روش شیمیایی در واکنشی با گاز CO2 بهینه و تولید گردید. این ماده به دلیل کاربردهای صنعتی و پزشکی‌ای که می‌تواند داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو جهت بررسی ساختار مواد تشکیلی، آنالیزهایی از قبیل XRD، FTIR ، Raman و XPS انجام گردید؛ که این آنالیزها تشکیل فاز CaCO3 را تأیید می‌کنند.