دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی ویژه کارشناسان حوزه مالی و ذیحسابی به همت واحد آموزش کارکنان دولت برگزار شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3.    دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی ویژه کارشناسان حوزه مالی و ذیحسابی به همت واحد آموزش کارکنان دولت برگزار شد
اخبار سازمان
QR Code
ساختمان جهاد 01


در راستای اجرای دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت، دوره ۲ روزه آشنایی با قوانین مالیاتی ویژه کارشناسان حوزه مالی و ذیحسابی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، به همت واحد آموزش کارکنان دولت معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.

در این دوره ضمن مرور کلیات قانون مالیات های مستقیم و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سوالات شرکت کنندگان در خصوص مواد مختلف قانون مالیات های مستقیم پاسخ داده شد.

 

واحد آموزش کارکنان دولت، به منظور ارتقاء سرمایه های انسانی سازمان ها و با رویکرد توسعه بینش، دانش و مهارتهای متصدیان مشاغل در دستگاه های اجرایی، دوره های آموزشی کارکنان دولت را براساس ضوابط و بخش نامه های صادره در حوزه های فرهنگی و عمومی، فناوری اطلاعات ، آموزش های شغلی وویژه مدیران ارائه می کند.

دوره های آموزشی واحد آموزش کارکنان دولت:
• نیاز سنجی آموزشی
• برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی فرهنگی وعمومی، زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، دوره های فناوری اطلاعات ، شغلی ، دوره های ویژه مدیران

• تهیه محتوی الکترونیکی جهت برگزاری دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری
• تدوین و اجرای دوره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی اختصاصی به سفارش دستگاه ها

 

تلفن: 67641620-67641610

نمابر: 67641337