بازدید مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 

اخبار

در راستای تفاهم نامه همکاری فیمابین شرکت صنایع هواپیمایی ایران و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و به منظور توسعه روابط همکاری، دکتر رضا ایزدی مدیر عامل، مهندس دهقانی پور معاون پژوهشی، مهندس کیایی مدیر ارتباط با دانشگاه و برخی از مدیران این شرکت، شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از دستاوردها و توانمندی های اخیر این سازمان بازدید کردند.

پس از بازدید مدیران شرکت صنایع هواپیمایی ایران از آزمایشگاه های متالورژی، میکروالکترونیک و مراکز خدمات تخصصی اپتیک، هوا فضای سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، طی جلسه ای با حضور رئیس، معاون پژوهشی و مدیران  این سازمان، توسعه زمینه های همکاری فی مابین با رویکرد توجه بیشتر به ساخت داخل مورد بررسی و تبادل نظرقرار گرفت.

 در این جلسه، در خصوص همکاری در طراحی و ساخت تسترها و ساخت برخی تجهیزات مذاکره شد.

 

 

فهرست