سیستم اتوکلیماتور نوری برای اندازه گیری تغییرات اندک در شیب آیینه کاربرد دارد.

در طراحی و ساخت آن از یک موازی ساز خودکار استفاده شده است.

  • موارد قابل ارائه :

– محصول نهایی
– تولید سفارشی
– طراحي مفهومي
– مطالعات امكان سنجي
– طراحي پايه
– طراحی تفضیلی
– نمونه سازي
– تدوین دانش فنی
– خدمات تحقيق و توسعه
– همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
– طراحي تحقيق
– مشاور معتمد

فهرست