چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ در مجله بین المللی نیمه هادی ها

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ در مجله بین المللی نیمه هادی ها

 

این مقاله با عنوان « بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نانومتری کبالت سلنید » در نشریه بین المللی Semiconductors – manuscript acceptance منتشر شده است.
این مقاله با عنوان انگلیسی
Microstructure and optical bandgap of Cobalt Selenide nanofilms
توسط مهندس علی آرمان از اعضا گروه پژوهشی فناوری خلأ و با همکاری مهندس فاطمه حافظی عضو هیات علمی آن گروه از سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نگارش شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:
هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظت بر خواص لایه های نانو ساختار کبالت سلنید که به روش رسوب گیری از محلول شیمیایی بدست آمده اند، بوده است. ساختار شناسی و مورفولوژی سطح لایه ها با کمک آنالیز های XRD،EDX و SEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از آنالیز UV-Visible خواص اپتیکی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آنالیز ها مشخص کرد که تغییرات غلظت برای اندازه ذرات و گاف انرژی نمونه ها تاثیر گذار می باشد.