• طراحی و ساخت دستگاه اسپات فيس مورد استفاده در خط توليد پوسته موتور