• طراحی و ساخت دستگاه تست گريز از مركز فلايول موتور تك سيلندر