پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در ساخت قطار ملی مشارکت می کند

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در ساخت قطار ملی مشارکت می کند
در جلسه ای که با حضور مهندس طاهرزاده مدیر کارگروه ساخت قطار ملی و دکتر طباطبایی رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی برگزار گردید مقرر شد گروه های پژوهشی مکانیک، صنایع و متالورژی این پژوهشکده برای ساخت مجموعه های قطار ملی و همچنین مدیریت پروژه آن همکاری نمایند.