آگهی تاسیس گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف در روزنامه رسمی منتشر شد

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 14020220